){?>


 

Doanh nghiệp phong cách sống toàn cầu
sáng tạo Sức khoẻ,Niềm vui và Tiện lợi

CJ OliveNetworks

Được thành lập từ năm 2017, CJ Olive Networks hoạt động trong các lĩnh vực như: Thiết kế lắp đặt/ vận hành hệ thống IT, Trung tâm dữ liệu (Data Center) & Dịch vụ Bảo an

Cung cấp Giải pháp tiếp thị (marketing solutions) & Dịch vụ tư vấn; Cung cấp & Vận hành hệ thống phân phối (ELiSS), Dịch vụ thanh toán trực tuyến (Online Payment); Các phần mềm S/W, phần cứng H/W khác